Υποβολή Περιλήψεων

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε ως ομιλητές στο συνέδριο θα πρέπει να αποστείλετε περίληψη της ομιλίας σας (έως 350 λέξεις, γραμματοσειρά Times New Roman, στοίχιση 1,5 διάστιχο, με τουλάχιστον 3 βιβλιογραφικές αναφορές) υποδεικνύοντας μία από τις τρεις βασικές θεματικές ενότητες στην οποία εντάσσεται.

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου η οποία θα αποφασίσει την ένταξη τους στο Συνέδριο.

Πριν ξεκινήσετε να γράφετε την περίληψη παρακαλούμε κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Η υποβολή της περίληψης θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.